Algemene Voorwaarden

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

SkilPOS

- Skilsoft VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 54522765.

Cliënt

- De potentiële afnemer van zaken en/of diensten van SkilPOS

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts-handelingen van SkilPOS, alsmede op de tussen SkilPOS en de Cliënt gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4

Voorwaarden van Cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met SkilPOS overeenstemming bereikt is.

1.5

Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SkilPOS en Cliënt in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Cliënt wordt aanvaard, heeft SkilPOS het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2

Een overeenkomst komt tot stand tussen SkilPOS en de Cliënt indien deze een aanbieding van SkilPOS on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

2.3

In de regel zal SkilPOS levering doen plaats vinden binnen 72 uur na goedkeuring van de klant door de betreffende operator, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

2.4

Alhoewel SkilPOS de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen SkilPOS en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen / tarieven en betaling

3.1

De door SkilPOS in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro's en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3

SkilPOS behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Cliënt is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van SkilPOS van de prijsverhoging.

3.4

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van SkilPOS, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van SkilPOS zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van SkilPOS niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de Cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door SkilPOS aan de Cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Levering / Leveringstermijnen / Transport

4.1

De door SkilPOS (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens SkilPOS, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van SkilPOS.

4.2

SkilPOS behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3

Indien de Cliënt haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door SkilPOS niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Cliënt daartoe door SkilPOS in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van SkilPOS om van de Cliënt vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Cliënt veroorzaakte verhindering in de nakoming door SkilPOS voortduurt, door de Cliënt van SkilPOS geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl SkilPOS gerechtigd is van de Cliënt vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Cliënt.

4.4

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door SkilPOS, zonder dat SkilPOS hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1.

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die SkilPOS niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat SkilPOS door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

5.1.1

bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

5.1.2.

vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van SkilPOS;

5.1.3.

transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar SkilPOS toe of van SkilPOS naar de Cliënt wordt gehinderd of belemmerd.

5.2.

SkilPOS heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3.

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van SkilPOS opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4.

Indien SkilPOS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is SkilPOS gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

6.1

De eigendom van de geleverde zaken wordt door SkilPOS uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico

7.1

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over, op het moment aflevering op het door de Cliënt opgegeven adres.

Reclames / Aansprakelijkheid / Retourzending

8.1

Cliënt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door SkilPOS geleverd product, dienen door de Cliënt terstond aan SkilPOS schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt SkilPOS geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Cliënt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Cliënt.

8.2

Indien Cliënt aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SkilPOS de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3

Indien Cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Cliënt het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen dagen na aflevering aan SkilPOS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat alle verzendkosten voor rekening van Cliënt komen.

8.4

SkilPOS aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door SkilPOS op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin SkilPOS deze zaken aan de Cliënt afleverde.

Garantie

9.1

SkilPOS verplicht zich alle bepalingen van de fabrieks- garantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

9.2

Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Cliënt geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Cliënt wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens SkilPOS zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Cliënt de zaken heeft verwaarloosd; indien de Cliënt de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Cliënt behoort te komen.

Persoonsgegevens

10.1

Door Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Cliënt.

10.2

De gegevens van Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van SkilPOS en zullen alleen worden gebruikt om Cliënt volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van SkilPOS, tenzij Cliënt heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3

Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door SkilPOS over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van SkilPOS. Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Diversen

11.1

Indien Cliënt aan SkilPOS schriftelijk opgave doet van een adres, is SkilPOS gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Cliënt SkilPOS een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2

Indien door SkilPOS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SkilPOS deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3

SkilPOS is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Cliënt gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SkilPOS is het Nederlands recht van toepassing.

12.2

Geschillen tussen SkilPOS en Cliënt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Eindhoven.